"
 

Ποιότητα

     

ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ και ποιότητα

Η ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ, προχώρησε, εγκατέστησε και εφαρμόζει:

  • Εφαρμογή σύστηματος HACCP - Ανάλυση Επικινδυνότητας Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου που σκοπό έχει την εξασφάλιση της ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής και διάθεσης σύμφωνα με τα πλέον αυστηρά πρότυπα.
  • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 πιστοποιημένο από τη Lloyd's Register που καλύπτει όλες τις διεργασίες της εταιρίας. Σκοπός του συστήματος είναι η εφαρμογή κατάλληλων διεργασιών με σκοπό την παραγωγή προϊόντων σταθερά υψηλής ποιότητας, την ικανοποίηση των πελατών και την δυνατότητα διαρκούς βελτίωσης.
  • Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 πιστοποιημένο από τη Lloyd's Register. Η εταιρία εφαρμοζεί το συγκεκριμένο διεθνές πρότυπο στα πλαίσια της περιβαλλοντικής της υπευθυνότητας. Η εφαρμογή του προτύπου ISO 14001:2015 βοηθάει την επιχείρηση να αντιμετωπίσει και να προλάβει περιβαλλοντικά ζητήματα και, προκλήσεις μέσα απο μια ολιστική   προσέγγιση   στη   διαχείριση   των   περιβαλλοντικών   θεμάτων,  με σκοπό την αποτροπή περιβαλλοντικών ατυχήματων καθώς και την μείωση τυχόν περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η εφαρμογή του συστήματος συμβάλει στον  προσδιορισμό  των ευκαιριών για μείωση υλικών και ενέργειας, στη μείωση αποβλήτων και στη βελτίωση της αποδοτικότητας  των  διαφόρων  διεργασιών.
  • Η εταιρία διαθέτει πιστοποίηση IFS (International Food Standard) από τη Lloyd's Register. Το IFS Food είναι ένα διεθνές πρότυπο για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προϊόντων και διαδικασιών σε σχέση με την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων. Τα πιστοποιημένα κατά IFS τρόφιμα, πληρούν τα κριτήρια της Global Food Safety Initiative - GFSI. Οι απαιτήσεις σχετίζονται με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας, το σύστημα HACCP (Ανάλυση Κινδύνου & Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) και λεπτομερή προαπαιτούμενα προγράμματα, όπως GMP (Καλή Πρακτική Παραγωγής), GLP (Καλή Εργαστηριακή Πρακτική) GHP (Καλή Υγιεινή Πρακτική). Περιλαμβάνει επίσης απαίτηση που σχετίζεται με την ανάπτυξη μιας θετικής κουλτούρας για την ασφάλεια των τροφίμων.

  • Implementation of HACCP system - Hazard Analysis of Critical Control Points that aims to ensure the safety and hygiene of food at all stages of the production and disposal process according to the strictest standards.
  • Quality Management System ISO 9001:2015 certified by Lloyd's Register that covers all the company's processes. The purpose of the system is the implementation of appropriate procedures in order to produce consistently high quality products, achieve customer satisfaction and drive continuous improvement.
  • ISO 14001:2004 environmental management system certified by Lloyd's Register. The company applies this specific international standard in the context of its environmental responsibility. The implementation of the ISO 14001: 2015 standard helps the company to address and prevent environmental issues and challenges through a holistic approach to the management of environmental issues, in order to prevent environmental accidents and reduce any environmental impact. The implementation of the system helps to identify opportunities for material and energy reduction, waste reduction and improve the efficiency of various processes.
  • The company is IFS (International Food Standard) certified by Lloyd's Register. IFS Food is an international standard for assessing the conformity of products and processes with respect to food safety and quality. IFS certified foods meet the criteria of the Global Food Safety Initiative - GFSI. The requirements are related to the quality management system, the HACCP (Risk Analysis & Critical Control Points) system and detailed prerequisite programs such as GMP (Good Manufacturing Practice), GLP (Good Laboratory Practice) GHP (Good Hygiene Practice). It also includes a requirement related to the development of a positive food safety culture.

 

 

   
 
 
 
Εταιρεία

Η βιομηχανία τροφίμων ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1924 στη Θεσσαλονίκη, από την ομώνυμη προσφυγική οικογένεια και αρχικά είχε την μορφή οικοτεχνίας στο κέντρο της πόλης.

περισσότερα...

Ποιότητα

Πρωτοποριακό πρόγραμμα HACCP (Ανάλυση Επικινδυνότητας Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου), που υπερκαλύπτει τις πιο αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές της βιομηχανίας τροφίμων.

περισσότερα...

Ιστορική διαδρομή

Το 1932, δημιουργείται σημαντική, για τα δεδομένα της εποχής, βιομηχανική εγκατάσταση στη οδό Δάμωνος, μεταξύ του παλαιού και του νέου σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης.

περισσότερα...

 
   
   
         
Aρχική Εταιρία Προϊόντα Συνταγές Επικοινωνία
   
Copyright 2021 Haitoglou Bros S.A.